فرهاد شيراني بيدآبادي
فرهاد شيراني بيدآبادي

فرهاد شيراني بيدآبادي

دانشکده: مدیریت کشاورزی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مدیریت اقتصاد کشاورزی

پست الكترونيكي: -

  بازديد : 20517
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان